De Stichting

De stichting is op verzoek van Jans opgericht door een aantal vrienden van hem. Hij wilde regelen dat zijn werk in de toekomst goed beheerd zou worden. Het grootste deel van zijn tekeningen is in het archief van de stichting. De erfgenamen van Jans, zijn echtgenote en kinderen, hebben het eigendom destijds overgedragen aan de stichting. Naast deze collectie zijn een aantal tekeningen van Jans in bezit van de Oudheidkamer Twente te Enschede.

De Jan Jans Stichting is gevestigd te Almelo. De secretaris is bereikbaar: Oosteres 28, 7607 AN Almelo en via secretariaat@janjansstichting.nl.

De Jan Jans Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41028055 en bij de Belastingdienst onder fiscaal nummer 6542694. De Jan Jans Stichting is ingeschreven als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Bestuur

Anno 2022 bestaat het bestuur uit: mr. R.F.A. Rorink (voorzitter), mevrouw R. Strijker (secretaris), mr. F.L. Assink (penningmeester), H. Hagens en F.M. Molenaar.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doel en activiteiten Stichting

De stichting heeft ten doel:

a. het verwerven, beheren en openbaar (doen) maken van tekeningen, beschrijvingen en kunstscheppingen welke zijn vervaardigd door onder meer Jan Jans;

b. het voeren van collectiebeheer daar waar het Oost-Nederlandse bouwkunst betreft;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De activiteiten van de stichting bestaan uit:

  • het beheer van de collectie;
  • het restaureren en beschermen van de tekeningen;
  • het openbaar maken en verspreiden van de tekeningen.

Actueel beleidsplan

In het afgelopen jaar is het beleid van de stichting gericht geweest op de nieuwe huisvesting van de collectie. De collectie tekeningen en aanverwante zaken was tot voor kort opgeslagen in het stadhuis van de Gemeente Almelo. De Gemeente Almelo heeft in 2015 een nieuw stadhuis betrokken, waar geen ruimte meer was voor de collectie. Momenteel is de collectie ondergebracht in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle. Met het Historisch Centrum Overijssel is en langdurige bruikleenovereenkomst afgesloten. Hiermee is bewerkstelligd dat de collectie veilig en duurzaam is ondergebracht en dat de toegankelijkheid tot de collectie gewaarborgd is. Het beheer van de collectie wordt door het Historisch Centrum Overijssel uitgeoefend. Openstelling van de collectie voor cultuurhistorisch onderzoek, mede door studenten, is voor het bestuur van de stichting een belangrijke overweging geweest om de collectie onder te brengen bij het Historisch Centrum Overijssel.

Het beleid van de stichting richt zich verder op de verkoop van boeken en dvd’s over Jan Jans en zijn werk. Hiermee worden inkomsten gegenereerd waarvan de stichting zijn werkzaamheden kan continueren. De stichting ontplooit momenteel geen overige fondsenwervende activiteiten.

Financieel overzicht vanaf 2015
Baten en lasten
Jaar 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Baten 28 0 0 0 40 100 160
Lasten 782 866 817 907 1.186 933 902
Rentebaten en – lasten 193 180 174 219 269 290 278
Exploitatieresultaat -947 -1.046 -991 -1.126 -1.415 -1.123 -1.020
Balans per 31 december
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Activa
Collectie p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Handelsvoorraad 8.450 8.478 8.478 8.478 8.478 8.518 8.590
Vorderingen 100 100 100 100 100 100 100
Liquide middelen 15.163 16.110 17.157 18.148 19.143 20.526 21.650
Totaal activa 23.713 24.688 25.735 26.726 27.721 29.144 30.430
Passiva
Langlopende schulden 0 0 0 0 0 0 0
Kortlopende schulden 0 0 0 0 0 0 0
Totaal passiva 0 0 0 0 0 0 0
Kapitaal 23.713 24.688 25.735 26.726 27.721 29.144 30.430
Alle bedragen in euro’s.

 


Uitgaves

In 2005 is het boek “Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland” in eigen beheer opnieuw uitgegeven. In 2007 is Jan Jans’ “Water- en windmolens in Oost-Nederland” uitgebracht.

Op 1 oktober 2013 verscheen de filmdocumentaire “Jan Jans na 50 jaar” op DVD. In december 2013 verschijnt de heruitgave van de biografie van Frank Löwik, Jan Jans leven en werk.

De opbrengsten van de uitgegeven boeken worden aangewend ten behoeve van de instandhouding en het onderhoud van de tekeningencollectie en de andere doelstellingen van de stichting.